2019 година

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки 2019г.

Земјоделски производи Документи
Месо и месни производиДокументи
Нафтени производи (гориво за парно грееење -мазут)Документи
Безалкохолни и алкохолни пијалоциДокументи
Хемиски материјалиДокументи
Набавка на опремаДокументи
Канцелариски материјалиДок1 Док2
Набавка на опрема (машини,ел.уреди и сл)Документи
Материјали за одржување на објектиДокументи
Безалкохолни и алкохолни пијалоциДокументи
Хемиски материјалиДокументи
Канцелариски материјали Документи
Материјали за одржување на објектиДокументи
Производи од преработка на овошје,зеленчук,зачини и сл.Документи
Кондиторски производиДокументи
Брашно и тестениниДокументи
Леб и други пекарски производиДок1 Док2
Млеко и млечни производиДокументи
Нафтени производи за гориво на моторни возилаДокументи
Масло и преработки од маслоДокументи

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги 2019 г

Информатички услуги (одржување на постоечки софтверски пакети)Документи
Поправка и одржување на автоматика во котлара (пламеници)Документи
Поправка и одржување на автоматикаДокументи
Физичко обезбедување на објектиДокументи

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи 2019г.

Молерофарбарски работи Документи
Поправка и одржување на водовод, одвод, лимарски работиДокументи
Поправка и одржување на зградиДокументи
Внатрешно реновирање и реконструкција на БлоковиДокументи
Поправка и одржување на згради,ел.инсталации,водовод,одвод и др.Документи
Молерофарбарски работиДокументи
Внатрешно реновирање и реконструкција на блоковиДокументи