2022 година

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки 2022г.

Нафтени производи (гориво за парно греење мазут) и екстра лесно масло за домаќинствоДокументи
Брашно ,тестенини,трајни пецива и сл.Док1 Док2
Леб и други пекарски производиДокументи
Млеко и млечни производи Документи
Кондиторски производиДокументи
Нафтени производи за гориво за моторни возилаДокументи
Производи од преработки на зеленчук,овошје и зачиниДок1 Док2
Масло и преработки од маслоДок1 Док2 Док3
Материјали за одржување на објекти Док1 Док2 Док3 Док 4
Набавка на опрема (машини ,ел.уреди и сл).Документи
Месо и месни производиДок1 Док2 Док3
Земјоделски производи Док1 Док2
Набавка на ХТЗ опремаДокументи
Набавка на постелина,крпи и чаршафиДокументи
Безалкохолни пијалоциДокументи
Канцелариски материјалиДокументи
Хемиски материјалиДокументи
Нафтени производи (гориво за парно греење- мазут) втор патДокументи

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги 2022г.

Физичко обезбедување на објекти Документи
Информатички услуги (одржување на постоечки софтверски пакети)Документи
Поправка и одржување на автоматика во котлара (пламеници)Документи

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи 2022г.

Поправка и орджување на згради ,ел.инсталации,водовод,одвод и дрДокументи