Хостел

Покрај услуги за сместување и исхрана на студенти, Домот во рамките на дополнителната дејност дава услуги и за гости – учесници на разни манифестации, организирани групи, како и за поединци.
Во текот на годината, додека престојуваат студентите, дополнително можат да се сместат 21 гостин, додека во летниот период капацитетот на Домот е за 380 гости.

Ценовник за Студенти

Тековен ценовник и одлука за утврдување на цени за сместување и исхрана на студентите во студиската 2023/2024

Ценовник за Гости

Тековен Ценовник

Ценовник за Причинета штета

Ценовник

Сметка за Уплата на средства

Жиро сметка за уплата