2020 година

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки 2020г.

Земјоделски производи Документи
Месо и месни производиДокументи
Нафтени произвооди(гориво за парно греење мазут)Документи
Набавка на ХТЗ опремаДок1 Док2 Док3
Набавка на јоргани,постелнина ,крпиДокументи
Набавка на кујнски прибор (тањири,вилушки,лажици,ножеви)Документи
Набавка на опрема (машини ел.уреди и сл.)Документи
Безалкохолни и алкохолни пијалоциДокументи
Хемиски материјалиДокументи
Канцелариски материјалиДокументи
Материјали за одржување на објектиДок1 Док2
Кондиторски производиДокументи
Производи од преработка на овошје,зеленчук и зачини Документи
Брашно и тестениниДокументи
Леб и други пекарским производиДокументи
Млеко и млечни производиДокументи
Нафтени производи за гориво за моторни возилаДокументи
Масло и преработки од маслоДокументи
Брашно и тестениниДокументи
Леб и други пекарски производиДокументи
Млеко и млечни производиДокументи
Кондиторски производиДокументи
Производи од преработки на овошје,зеленчук,зачини исл.Документи
Масло и преработки од маслоДокументи
Набавка на ламинатДокументи
Набавка на моторно возилоДокументи

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги 2020 г

Информатички услуги( одржување на постоечки софтверски пакети)Документи
Поправка и одржување на автоматика во котлара (пламеници)Документи
Физичко обезбедување на објектиДокументи
Физичко обезбедување на објектиДокументи

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи 2020г.

Поправка и одржување на згради.ел.инсталации водовод,одвод и др. Документи
Молерофарбарски работиДокументи
Внатрешно реновирање и реконструкција на блоковиДокументи