2021 година

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки 2021г.

Нафтени производи мза гориво за моторни возила Документи
Месо и месни производиДокументи
Земјоделски производиДокументи
Набавка на опрема (машини,ел.уреди и сл)Док1 Док2
Хемиски материјалиДокументи
Набавка на велосипеди за возрасни (CITY BIKE)Документи
Безалкохолни пијалоциДокументи
Канцелариски материјалиДокументи
Нафтени производи( гориво за парно греење – мазут)Документи
Материјали за одржување на објектиДокументи
Нафтени производи(гориво за парно греење-мазут) и екстра лесно масло за домаќинство постапка 2Документи
Набавка на професионална опрема за во кујна Документи
Набавка на персонални компјутери и компјутерска опремаДокументи
Брашно, тестенини,трајни пецива и слДокументи
Леб и други пекарски производиДокументи
Млеко и млечни производиДокументи
Кондиторски производиДокументи
Производи од преработки на зелнчук, овошје зачини и сл Документи
Масло и преработки од маслоДокументи
Набавка на ламинатДокументи

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги 2021 г

Информатлички услуги (одржување на постоечки софтверски пакети) Документи
Поправка и оодржување на автоматика во котлара (пламеници)Документи
Физичко обезбедување на објектиДокументи

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи 2021г.

Молерофарбарски работи Документи
Поправка и одржување на водовод, одвод, лимарски работиДокументи
Поправка и одржување на зградиДокументи
Внатрешно реновирање и реконструкција на БлоковиДокументи
Поправка и одржување на згради,ел.инсталации,водовод,одвод и др.Документи
Молерофарбарски работиДокументи
Внатрешно реновирање и реконструкција на блоковиДокументи