2023 година

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки 2023г.

Нафтени производи(гориво за парно греење-мазут)и екстра лесно масло за домаќинствоДокументи
Брашно,тестенини,трајни пецива и сл.Документи
Леб и други пекарски производиДокументи
Млеко и млечни производиДокументи
Кондиторски производиДокументи
Нафтени производи за гориво за моторни возила и плинДокументи
Безалкохолни пијалоциДокументи
Производи од преработки на зеленчук,овошје, зачини и сл.Документи
Земјоделски производиДокументи
Масло и преработки од маслоДокументи
Хемиски средстваДокументи
Месо и месни производиДокументи
Набавка на опрема (машини,ел.уреди и сл).Документи
Материјали за одржување на објектиДокументи
Канцелариски материјалиДокументи

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги 2023г.

Физичко обезбедување на објектиДокументи
Информатички услуги (одржување на постоечки софтверски пакети)Документи
Поправка и одржување на автоматика во котлара(пламеници)Документи

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи 2023г.

Поправка и одржување на згради,ел.инсталации,водовод,одвод и др.Документи