Совет на Станари

Студентите сместени во Домот формираат Совет на станари, кој разгледува прашања и дава мислења за подобрување на животот и работата студентите во Домот. Истиот се состои од пет члена, притоа има застапеност од сите згради по еден член, а од најбројната зграда ( зграда Б), два члена.

Соопштение за формирање на Совет на Станари

Превземи

Решение за формирање на Совет на Станари

Превземи

Комисии за Совет на Станари

Превземи

Записници од состаноци на Совет на станари

Состанок 05-05-2023 Превземи

Состанок 05-04-2023 Превземи

Состанок 06-02-2023 Превземи

Состанок 09-12-2022 Превземи

Состанок 28-11-2022 Превземи

Состанок 01-11-2022 Превземи

Состанок 12-10-2022 Превземи

Извадок од донесените одлуки од состаноците од претходниот период Превземи